Pages

Jumat, 30 November 2012

HAID-HAID..khusus wanita yang lagi haid.HUKUM MEMPELAJARI HAID

Mempelajari haid hukumnya fardu ain bagi seorang wanita yang sudah balig. Bagi orang tua atau suami tidak berhak melarang ( hukumnya haram) kecuali apabila mereka mampu untuk mengajarnya.

PENGERTIA HAID

Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita ketika sudah mencapai umur 9 tahun kurang 16 hari ( tidah harus genap 16 hari). Tidak disebabkan sakit atau melahirkan.

       Apabila seorang wanita mengeluarkan darah sebagian sudah masuk usia haid dan sebagian belum masuk usia, maka darah yang keluar  yang sudah masuk usia dinamakan darah haid dan yang belum masuk usia buakan dinamakan darah haid

Contoh :
Wanita usia 9 tahun kurang 20 hari. Mengeluarkan darah 7 hari, maka yang 4 hari pertama darah istihadhoh, dan yang 3 hari darah haid
   Istihadoh     haid

11,12,13,14,15,16,17.18.19.20.21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. 9 th ..


SYARAT-SYARAT DARAH HAID

       Darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita bias di sebut darah haid apabila memenuhi 4 syarat yaitu :

1.      Apabila sudah berumur 9 th kurang 16 hari
2.      Darah yang keluar minimal sehari semalam (24) jam walaupun terputus-putus, selama tidak melebihi 15 hari.
3.      Darah yang keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam
4.      Keluarnya darah setelah minimal kesucian (15 hari 15 malam)

       Dengan demikian, wanita yang mengeluarkan darah tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka disebut darah istikhadhoh.


BATASAN DARAH HAID

Paling sedikit darah haid sehari semalam ( 24 jam )
Umumnya darah haid 6 atau 7 hari
Maksimal darah haid 15 hari 15 malam

Apabila mengeluarkan darah diragukan apakah mencapai 24 jam atau belum, maka hukumnya menurut:
a.       Imam ibnu hajar dinamakan darah istikhadhoh
b.      Imam romli dinamakan darah haid[1]

Warna darah itu ada 5 yaitu:
1.      Hitam
2.      Merah
3.      Merah agak kuning
4.      Kuning
5.      keruh (coklat)
       Selama darah yang keluar tidak melebihi 15 hari/malam, warna darah tidak mempengaruhi, sehingga semua darah yang keluar dihukumi haid.Sedangkan masa suci yang memisahkan antara dua haid-an ( haid pertama dan kedua) minimal 15 hari. Apabila masa suci yang memisah kurang 15 hari, maka diperinci sebagai merikut:
a.       jika masa keluarnya darah pertama, masa pemisah (keluarnya darah pertama dan kedua) dan masa keluarnya darah kedua masih kurang 15 hari, maka semuanya dihukumi haid

contoh:
keluar darah 5 hari, berhenti 3 hari, keluar lagi 5 hari


1,2,3,4,5, 6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15. 16,17……….30 hari

              Namun menurut pendapat muqobilul mu’tamat (dijadikan pegangan) pada masa berhenti dihukumi suci. Tapi dalam masalah tholak (pegat) dan iddah semua berpendapat ikut pada pendapat yang pertama.( semua dihukumi haid)[2]
b.      Jika masa keluarnya darah yang pertama ditambah masa suci (berhentinya darah antara darah pertama dan kedua) mencapai 15 hari, sedangkan masa keluarnya darah yang kedua di tambah masa suci, jumlahnya genap 15 hari/kurang maka hukumnya di perinci sebagai berikut:
a.       Darah pertama dihukumi haid
b.      Darah kedua dihukumi istihadhoh
Contoh:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.


Keluar drh 1 + suci =15 hr
                                              suci + Keluar drh 2 = 15/krg
     Haid                        Suci             Istihadhoh (SPJ)
c.       Dan apabila keluarnya darah pertama dan darah kedua ditambah masa cuci melebihi 15 hari maka hukumnya adalah darah yang pertama darah haid, dan darah yang kedua yang menjadi penyempurna genap masa suci dihukumi darah fasat, sedangkan darah kedua selain yang mnenjadi penyempurna masa suci hukumnya adalah
a.       Jika mencapai 24 jam dihukumi haid
b.      Jika tidak mencapai 24 jam dihukumi istihadhoh.
            Contoh :
                           Drh 1 + suci + drh 2 = lebih 15 hr
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
                                                                                        Sucinya berhenti digenapkan 15hr          Istihadhoh (SPJ)

             Haid                             Suci                                    bila sampai 24 jm haid,
                                                                                              bila tidak istihadhoh

d.      Jika sisa darah kedua melebihi 15 hari ( masa maksimal haid) maka perempuan ini tergolong mustahadhoh yang hukumnya akan dijelaskan lebih lanjut:
Contoh:
      10 hr                        14 hr                              20 hr

1,2,3………10,11,12,13………20,21,22,23,24,25,26……….30,1,2,…….13,14,15…                                                                                                 Yg 19 hr Diterangkan pada  
                                                                                         bab mustahadhoh
          Haid                              Suci            Istihadhoh (SPJ)

Yang 19 hari dari keluarnya darah kedua hukumnya sebagai berikut    ( tergolong mustahadhoh)
a.       Jika belum punya pengadatan, atau wanita baru pertama kali mengeluarkan darah, dan dia tidak bisa membedakan darah kuat dan lemah maka dari 19 hari tersebut yang dihukumi haid adalh hanya satu hari satu malam.
b.      Apabila dia sudah mempunyai pengadatan haid, maka dari 19 hari tersebut haidnya disamakan dengan pengadatan sebelumya. Untuk lebih jelas diuraikan pada bab mustahadhoh.
e.       Jika keluarnya darah kedua masih dalam 15 hr dihitung dari keluarnya darah pertama, kemudian darah kedua tersebut keluar sampai melebihi 15 hari dari keluarnya darah pertama, maka menurut pendapat yang shoheh wanita itu tergolong mustahadhoh. Yang hukumnya akan dijelaskan lebih lanjut.
Contoh :

     Maksimal haid


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30Keterangan:
Darah dianggap berhenti apabila tidak ada lagi bekas darah ketika memasukkan kapas pada lubang vagina bagian luar.

N I F A S

            Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah sempurna melahirkan yang tidak dipisah dengan masa suci 15 hari/lebih. Minimal masa nifas hanya sedikit ( setetes) umum-umunya nifas 40 hari, dan maksimal nifas 60 hari ( dua bulan).
            Dengan demikian, apabila perempuan setelah melahirkan mengeluarkan darah dengan terputus-putus (berhenti) asalkan terputusnya darah tidak melebihi 15 hari dan masih belum mencapai 60 hari( 60 hari kebawah) maka semuanya dihukumi nifas, baik masa mengeluarkan darah atau berhenti.
Contoh:
    4hr              9hr                 12hr                    5hr              4hr               6hr                 19hr
1,2,3,4,5……13,14,15,…………25,26…….30.1,2,3,4………10,11………30
NIFAS

Tetapi apabila terputusnya darah ( darah berhenti) melebihi 15 hari maka darah pertama di hukumi nifas darah berhenti dihukumi suci dan darah kedua dihikumi haid

Contoh:
                10hr                                       21hr                                     10hr                            21hr
1,2,3,4,………….10,11,12,13,…………..30. 1,2,3,4,…………..10,11,……..30.


           Nifas                          Suci                           Haid                    suci


BILA DARAH BERHENTI

Jika seseorang yang mengalami haid darahnya telah berhenti maka:
a.       Ia diharuskan mandi, sholat, puasa, dan melakukan rutinitas ibadah yang lain, namun apabila darah yang keluar kurang dari 24 jam maka dia cukup membasuh vaginanya dan wudhu.
b.      Bila sebelum mandi ingin makan, minum atau tidur, maka disunahkan membersihkan vaginanya kemudian berwudhu dengan niat:
نويت الوضوء المسنون لله تعالى
c.       Sebelum mandi semua hal-hal yang diharamkan ketika haid masih tetap berlaku kecuali tholaq, berjalan dalam masjid, thoharoh dan puasa. Dengan demikian sebelum wanita itu mandi sudah boleh niat puasa.

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN KETIKA HAID DAN NIFAS
1.      Sholat
2.      Sujud ( syukur/tilawah)
3.      Thowaf
4.      I’tikaf/berdiam didalam masjid
5.      Lewat didalam masjid, apabila khawatir darahnya menetes pada masjid
6.      Membaca dan menyentuh al-quran
7.      Puasa
8.      Bersuci dari hadast atau karena ibadah, seperti mandi jumat. Sedangkan mandi hari raya, mandi haji atau mandi karena berkumpul dengan orang banyak hukumnya tidak haram.
9.      Dicerai
10.  Bersetubuh atau sentuhan kulit pada anggota tubuh mulai lutut sampai pusar.


MANDI

Fardhunya mandi ada tiga yaitu:
1.      Niat
2.      Menghilangkan najis pada badan
3.      Meratakan air keseluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki termasuk lipatannya daun telinga, sesuatu yang Nampak dari kemaluan wanita janda ketika duduk jongkok dan dubur (bol)nya orang yang sakit ambiyen. Selain itu semua air yang digunakan haruslah air yang suci dan menyucikan. Dan juga pada anggota tubuh tidak ada yang menghalangi datangnya air pada kulit seperti tip-x, karet, cat dan juga kotoran mata ( ketek, bhs jawa) dan kotoran yang ada dibawah kuku.

Keterangan:

1.      Hukum muwalah ( terus menerus) membasuh anggota satu anggota ke anggota yang lain hanyalah sunah. Dengan demikian boleh membasuh sebagian tubuh sedangkan sisanya dibasuh kemudian, dan niatnya cukup pada basuhan yang pertama.
2.      Dalam mandi, air harus mengalir, sehingga tidak dianggap cukup dengan hanya mengusap air pada anggota tubuh.
3.      Rambut atu kuku yang rontok ketika masih dalam masa haid atau nifas, tidak dibasu, hanya saja bagi orang yang haid atau nifas atau junub, hendaknya tidak memotong rambut dan kuku sebelum mandi, sebab barang tersebut kelak dapat dikembalikan kepadanya dalam keadaan junub.(bagi orang yang gegabah).[3]


SHOLAT YANG DI QODHO

Apabila datangnya haid aitau nifas setelah masuknya sholat yang sekira cukup untuk melakukan sholat maka sholat tersebut harus di qodho’ kecuali bagi orang yang selalu hadast (besar)  maka syaratnya waktu tersebut cukup digunakan bersuci dan sholat.
            Sedangkan untuk berhentinya haid dan nifas maka qodho’ sholatnya sebagai berikut:
1.      Apabila berhenti masih dalam waktu sholat yang sekiranya cukup digunakan untuk mengucapakan Allahu Akbar              ( takbirotul ikhrom ) maka sholat yang harus di qodho’ adalah pada waktu berhentinya haid dan sholat sebelumya (apabila sholat sebelumnya sholat yang bisa dijama’)
Contoh:
Berhenti haid pada waktu asyar tinggal 5 detik ( waktu yang cukup untuk takbirotul ikhrom) maka sholat yang diqodho’ adalah sholat dhuhur dan ayar.
2.      Apabiala berhentinya haid pada waktu sholat yang tidak bisa dijama’ maka yang diqodho’ hanya sholat waktu berhentinya saja.
Contoh:
Haid berhenti pada waktu subuh tinggal 5 detik, maka yang diqodho’ hanya sholat subuh.
Keterangan:
1.      Sholat yang bias dijam’ adalah magrib dengan isya’ dan dhuhur dengan asyar.
2.      Apabila ketika berhentinya haid  waktu sholat masih cukup untuk bersuci dan sholat maka sholatnya tidak boleh di qodho’ ( harus ada’/langsung sholat)


ISTIHADHOH

Istihadhoh adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita diluar ketentuan haid dan nifas. Dan wanita yang mengeluarkan darah tersebut dihukumi daimul hadast (orang yang selau hadast) sehingga wanita tersebut boleh disetubuhi, dan  wajib berpuasa dan sholat, dengan cara membersihkan najis disekitar kemaluan, kemudian menyumbatnya dengan kapas sampai masuk kedalam vagina yang tidak wajib dibasuh ketika istinja’ (tempat yang tidak Nampak ketika duduk jongkok)  kecuali apabila dia sedang berpuasa walaupun puasa sunah[4] ( tidak boleh masuk kedalam, cukup bagian luar saja) atau dia merasa sakit.
Apabial sudah sesuai dengan ketentuan diatas, maka sudah dianggap cukup walaupun ada darah yang masih keluar kemudian segera wudhu dengan niat:
نويت الوضوء لاستباحة الصلاة فرضا لله تعالى                 
Dan setelah itu harus segera melakukan sholat, kecuali untuk kemaslahatan sholat seperti menunggu jamaah.
Bagi orang yang istihadhoh harus berwudhu setiap hendak melakukan sholat fardhu ( satu wudhu untuk satu sholat fardhu) walaupun ia belum mempunyai hadas lain. Sedangkan untuk sumbat, menurut satu pendapat tidak harus diganti kecuali sumbat itu bergeser dari tempat semula atau nampak darah disekitar sumbat tersebut. Apabila ini terjadi, maka wajib membasuh kemaluannya dan menyumbat kembali dengan kapas[5] dan bersucinya harus sudah masuk waktu sholat

Keterangan:
Bila biasanya darah berhenti pada saat waktu sholat masih ada, yang sekiranya cukup untuk melaksanakan sholat dan bersuci maka sholatnya menunggu waktu suci,[6]

          Masalah istihadhoh erat kaitanya dengan kuat dan lemahnya darah, yang dipengaruhi oleh warna dan sifat-sifat darah.
a.    Warna darah sesuai dengan urutan yang paling kuat
a.       Hitam
b.      Merah
c.       Merah agak kuning
d.      Kuning
e.       Keruh

b.    Sifat-sifat darah.
a.       Kental, cair
b.      Berbau, tidak berbau

Apabila masing-masing darah mempunyai warna dan sifat yang sama-sama kuat, maka yang dihukumi darah kuat adalah darang yang lebih banyak cirri-ciri yang mengarah pada darah kuat.

Contoh:
Darah hitam kental dan berbau, lebih kuat di bandingkan darah hitam kental tidak berbau
MUSTAHADHOH

Orang yang istihadhoh itu ada 7 yaitu:
1.    Wanita yang pertama kali haid dan dia bisa membedakan darah kuat dan lemah (mumayyizah)
Golongan ini harus memenuhi 3 syarat yaitu:
1.      Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam)
2.      Darah kuat tidak melebihi 15 hari
3.      Darah lemah tidak kurang 15 hari apabila ada darah kuat yang kedua, apabila tidak ada darah kuat yang kedua maka dihukumi mumayyizah dengan 2 syarat saja.
Maka periciannya sebagai berikut:
1.      Darah kuat dihukumi haid
2.      Darah lemah dihukumi istihadhoh
Contoh:
5hr merah (qowi)             17hr kuning (doif)                             5hr merah (qowi)


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

  Haid                                 Istikhadhoh                                      Haid

Sedangkan apabila darah itu ada yang kuat, ada yang lemah, dan ada yang sangat lemah maka darah yang lemah dihukumi darah yang kuat (haid) dengan 3 syarat yaitu:
1.       Darah kuat keluar terlebih dahulu
2.       Darah kuat dan lemah keluarnya secara berurutan (muttasil)
3.       Darah kuat dan lemah patut dihukumi haid ( tidak melebihi 15 hari)
Apabila tidak memenuhi 3 syarat diatas maka yang dihukumi haid hanya darah yang kuat saja
Contoh:
5hr hitam              10hr merah                      5hr kuning
  (qowi)                       (doif)                            (paling doif)


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

                        haid                  mandi       istihadhoh
Dalam kasus diatas mandinya harus menunggu sampai 15 hari, kemudian bulan berikutnya dia wajib mandi disaat darah kuat berubah menjadi darah lemah
2.     Wanita yang pertama kali haid, kemudian dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari, dan dia tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, atau bisa membedakan darah tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang ada pada golongan pertama, maka yang dihukumi haid hanya sehari semalam awal, dan sisanya dihukumi istihadhoh.
Contoh:

10jam               13hr merah                           5hr kuning
(qowi)                   (doif)                                       (doif)


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

1hr/mlm (Haid)            istihadhoh

Dalam kasus diatas mandinya harus menunggu sampai 15 hari, kemudian  bulan berikutnya dia wajib mandi disaat darah keluar sudah mencapai 24 jam.

3.     Wanita yang sudah pernah haid, kemudian mengalami istihadhoh serta dia bias membedakan darah kuat dan lemah serta terpenuhi 3 ketentuan golongan pertama, maka darah kuat dihukumi haid, dan darah lemah dihukumi istihadhoh. Kecuali apabila antara adat dan darah kuat dipisahkan 15 hari, maka adat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadhoh dan darah kuat dihukumi haid
Contoh:
Perempuan mempunyai adad 6 hari mengeluarkan darah 28 hari dan darah 25 hari.
     Haid                              istihadhoh (suci)                         haid


1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30[1] Istmid al-Ain hal.14
[2] Syeh sulaiman, Al-jamal juz 1 hal.247
[3] Syeh A-bakir I’nah ai-tholibin juz 1 hal.79
[4] Syeh jalaluddin, Al-mahalli juz 1 hal 101.
[5] Syeh jalaluddin, Al-mahalli juz 1 hal 102
[6] Syeh jalaluddin, Al-mahalli juz 1 hal 102

0 komentar:

Posting Komentar

Followers

 

resapi dan pahami isinya. Copyright 2012 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Free Blogger Templates Converted into Blogger Template by Bloganol dot com